Jak użytkować- najważniejsze informacje


1. Podczas upalnych dni kort wymaga zraszania przed grą. Jeśli kort nie jest już nawodniony, na korcie znajduje się wąż z wodą, którym należy nawodnić kort samemu. Należy pamiętać o nawodnieniu kortu na liniach.

2. Do gry wymagane jest płaskie sportowe obuwie.

3. Po grze należy uporządkować kort poprzez jego prześiatkowanie- siatką, która znajduja się na korcie.

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.Zarządcą kortu tenisowego mieszczącego się w Jarocinie, ul. Wrocławska 117A jest spółka JAMIKS KIDS FASHION sp. z o.o.
2. Zarządzający zapewnia obsługę kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów.
3. Warunkiem przebywania na terenie kortów tenisowych jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad.
4. Kort tenisowy czynny jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00-21:00. Godziny otwarcia w okresach świątecznych ustalane są na bieżąco.

§ 2 Zasady korzystania z kortu tenisowego

1. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie podejmuje każdorazowo Zarządzający.
2. Korzystający z kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla ziemnego kortu tenisowego – zabrania się korzystania z kortu w obuwiu z korkami lub głębokim bieżnikiem;
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Zarządzającego;
c) zachowania czystości i porządku na korcie oraz w jego najbliższym otoczeniu;
d) „zasiatkowania” kortu tenisowego po zakończeniu gry, siatką znajdującą się na korcie
3. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
b) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu i innych substancji odurzających
c) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami

§ 3 Opłaty za korzystanie z kortu tenisowego

1. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej poprzez system płatności internetowej PayU dokonanej podczas rezerwacji kortu na stronie www.tenis-jarocin.bookero.pl
2. Wysokość opłat za korzystanie z kortu zamieszczona jest w cenniku opłat dostępnym u Zarządzającego oraz na stronie internetowej www.tenis-jarocin.com.pl
3. Opłacony czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, „siatkowanie” kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.

§ 4 Rezerwacja kortu tenisowego

1. Rezerwacji kortu tenisowego można dokonywać poprzez system rezerwacji bookero.pl lub osobiście w biurze Zarządzającego, ul. Wrocławska 117A od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00
2. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną, gdy Użytkownik dokona opłaty.
3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem korzystania z kortu.
4. Za rezerwacje niewykorzystane i nie odwołane w zarezerwowanym terminie opłata nie zostanie zwrócona.
5. Zarządzający uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie tenisowym punktualnie o zarezerwowanej godzinie oraz nie powiadomi Zarządzającego o możliwym spóźnieniu.
6. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania lub przedstawienia innego terminu rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią lub w przypadku szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz powodu organizacji turnieju tenisowego.
7. Dokonując rezerwacji Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 5 Postanowienia dodatkowe

1. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.
2. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. Właściciel i zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników, w tym w szatni.
4. Właściciel i zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortu tenisowego